Grundejerforeningen Albertslund Vest afd. 1


Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 28. januar 2016

50-års jubilæumsgeneralforsamling

Til stede: 110 medlemmer
Referent: Helle Jensby

Formanden byder velkommen til Grundejerforeningens 50-års jubilæumsgeneralforsamling, der bydes i dagens anledning på smørrebrød og lagkage.
Formanden informerer om, at der ligger info-foldere om Nabohjælp og om den nye affaldsordning til fri afbenyttelse. Yderligere orienteres om, at en lille film om Albertslunds tilblivelse ligger på hjemmesiden.

Før det officielle generalforsamlingsprogram går i gang, synges der ”I sne står urt og busk i skjul”.

Referat

Ad 1 Valg af dirigent
Bestyrelsens foreslår Finn Pedersen, (P098) som dirigent. Finn vælges og konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Ad 2 Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
Formanden aflægger beretning. Beretningen kan læses i sin fulde længde på vest1.dk.
Der er ingen kommentarer eller spørgsmål til beretningen.

Ad 3 Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
Årsregnskabet er sendt ud til alle medlemmer som bilag til indkaldelsen til generalforsamlingen.
Kassereren gennemgår regnskabet. Det bemærkes, at der er indkommet kr. 364.000 i kassen, på trods af, at der kun er 363 medlemmer. Et medlem har valgt at betale forud.
Vedr. renteindtægter. Vi har haft nogle penge stående i FIH-Erhvervsbank på en højrentekonto, som banken har opsagt. Derfor er renteindtægterne høje i år, da det hele er udbetalt.

Der har været flere henvendelse fra ejendomsmæglere i år end tidligere.

Budget til veje og stier er ikke brugt helt, årsagen er, at regningen først er modtaget efter årsregnskabet er lukket. Efter råd fra revisoren konteres beløbet ved fakturamodtagelse, hvilket bliver i nyt regnskabsår.

Beløbet til el og belysning er faldet i forhold til tidligere grundet ændrede regnskabsperiode

Adm. og regnskab er steget lidt, det har bl.a. været nødvendigt at anskaffe en ny PC til foreningen.

Vedr. andre omkostninger er fastelavn og Sct. Hans afskaffet, hvorfor beløbet er bortfaldet.

Der er ingen spørgsmål, kommentarer eller bemærkninger, hvorefter årsregnskabet godkendes.

Ad 4 Forslag fra medlemmer og bestyrelse
Der er ingen indkomne forslag.

Ad 5 Godkendelse af budget og kontingent for det indeværende år
Kassereren fremlægger budget og kontingentforslag for det nye kontingent- og regnskabsår.
Der knyttes en bemærkning om at, det er bestyrelsens mål at fortsætte vedligeholdelse af veje og stier. Generalforsamling og møder er lidt højere, bl.a. grundet årets Jubilæumsgeneralforsamling.

Budgettet og kontingent godkendes.

Ad 6 Valg af kasserer (2 år)
Bestyrelsen foreslår genvalg af Mogens Weber (R069). Mogens genvælges og takker for valget.

Ad 7 Valg af 2 bestyrelsesmedlem (2 år)
Bestyrelsen foreslår genvalg af Pia (R072) og nyvalg af Helle Sloth (K073). De vælges og takker for valget.

Ad 8 Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (1 år)
Bestyrelsen foreslår genvalg af Helle Jensby (R014) og nyvalg af Søren Mortensen (R045). Helle og Søren vælges og takker for valget.

Ad 9 Valg af 2 revisorer (1 år)
Bestyrelsen foreslår genvalg af H. P. Nissen (P021) og Anker Østerlund (H025). De ønsker genvalg. De vælges.

Ad 10 Valg af 1 revisorsuppleant (1 år)
Bestyrelsen foreslår genvalg af Holger Nielsen (P070). Han vælges.

Ad 11 Eventuelt
Der spørges til muligheden for at leje festlokalet ved klatrevægen på Robinievej. Formanden orienterer om, at alle kan leje det omtalte lokale, det er ikke længere kun forbeholdt Robinievejs grundejere. Se evt. på deres hjemmeside. Vi lægger også et link op på vest1.dk.

En grundejer omtale den nye affaldsordningen, som han ikke er tilfreds med.

Det spørges til den tomme biblioteksgrund. Der er efter bestyrelsens informationer ingen aktuelle planer med grunden fra kommunens side.

Træer på Kongsager. Mange af træerne har haft det hårdt i vinterens vejr. Bestyrelsen har ikke drøftet emnet, men vil være opmærksomme på det i den kommende tid.

Formanden runder aftenen af og takker generalforsamlingen for en god og aktiv deltagelse. Yderligere takker han, på bestyrelsens og foreningens vegne, Winnie Lindfoss for hendes engagement og indsats for foreningen.

Dirigenten slutter af med at takke for god ro og orden, og generalforsamlingen erklæres hermed for afsluttet.

Albertslund den

______________________                       __________________________                ______________________

Formand, Nils Jul Gjerlev                           Dirigent, Finn Pedersen                               Referent, Helle Jensby