Antenneforeningen Albertslund Vest afd. 1


Referat af ordinær generalforsamling torsdag d. 28. januar 2016.

Til stede: 90 medlemmer

Referent: Helle Jensby

Referat

Ad 1 Valg af dirigent
På bestyrelsens vegne byder formanden velkommen, og starter med at foreslå Finn Pedersen (P098) som dirigent. Finn vælges og konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Ad 2 Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
Formanden aflægger beretning. Beretningen kan læses i sin fulde længde på vest1.dk.
Et medlem bemærker, at det ikke er nødvendigt at købe et nyt fjernsyn for at få digital TV, man kan nøjes med at købe en digital-tuner til ca. kr. 500.
Efter denne bemærkning godkendes beretningen.

Ad 3 Aflæggelse af årsregnskab
Årsregnskabet er sendt ud til alle medlemmer som bilag til indkaldelsen til generalforsamlingen.
Kassereren gennemgår regnskabet bl.a. med en opfordring til medlemmerne om at betale kontingent til tiden.
Kassereren minder om, at regnskabet udarbejdes af et revisionsfirma.
Regnskabet godkendes.

Ad 4 Fastsættelse af medlems-/tilslutningsafgift for indeværende år
Kassereren fremlægger budget og kontingentforslag for det nye kontingent- og regnskabsår.

Der mindes om, at priserne er beregnet på baggrund af priser fra YouSee og CopyDan. Fællesudgifterne er fordelt ligeligt på grund-, mellem- og fuldpakken.

Et medlem spørger til, om ikke opstillingen i budgettet og regnskabet kan tilpasses. Dette vil gøre en sammenligning lettere. Bestyrelsen tager opfordringen op.
Budgettet og kontingent godkendes.

Ad 5 Indkomne forslag
Forslag til indførelse af bland selv pakker ved Kent Hansen (R118). Se dagsordenen.
Kent Hansen fremlægger forslaget om bland selv. Formanden fortæller, at han har undersøgt sagen løbende. Han fortæller om årsagen for, hvorfor det er besluttet, at man kun kan vælge pakke en gang om året, bl.a. at kasseren og formanden ikke vil bruge deres tid på at administrere kanalskift for medlemmerne på månedsbasis, samt at ¾ af medlemmerne stadig ønsker fuldpakken, og et skifte vil fordyre deres kontingent. Bestyrelsen kan ikke tilslutte sig et forslag, der fordyrer kontingentet for flertallet af medlemmerne.

Efter en lang debat, som gør det klart, at flere forskellige medlemmer har fået flere forskellige beskeder fra YouSee, stilles der forslag om, at vi får vores kontaktperson hos YouSee ud i løbet af året, som kan redegøre for de forskellige konsekvenser. Så vi kan få belyst alle sagens detaljer fra YouSee en gang for alle, og derefter på et mere oplyst grundlag træffe en beslutning.

Idet beslutningsgrundlaget for det opstillede forslag for nuværende er for vagt. Vedtages forslaget om et møde med vores kontaktperson hos YouSee. Kent Hansen trækker dermed sit forslag tilbage.

Ad 6 Valg af kasserer (2 år)
Bestyrelsen foreslår genvalg af Mogens Weber (R069). Mogens vælges og takker for valget.

Ad 7 Valg af 1 bestyrelsesmedlem (2 år)
Der skal ske nyvalg, da Jens Mikkelsen ikke genopstiller. Bestyrelsen foreslår nyvalg af Helle Sloth (K073). Helle vælges og takker for valget.

Ad 8 Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (1 år)
Bestyrelsen foreslår genvalg af Helle Jensby (R014) og nyvalg af Søren Mortensen (R045).
Kent Hansen (R118) ønsker at stille op, da han ønsker at arbejde for bland-selv ordningen. Helle og Kent Hansen vælges og takker for valget.

Ad 9 Valg af 1 revisorsuppleant (1 år)
Bestyrelsen foreslår genvalg af Holger Nielsen (P070). Han vælges.

På trods af, at der ikke findes et evt. punkt jf. vedtægterne, hører formanden alligevel, om der er nogle, der har noget at tilføje.

Der spørges til, om andre oplever signalforstyrrelser m.v. Det er der vanligvis, og der opfordres til at man tilslutter en forstærker.
Formanden henviser til punktet i beretningen om at kontakte YouSee ved problemer med anlægget.

Formanden runder aftenen af og takker generalforsamlingen for god og aktiv deltagelse.
Dirigenten slutter af med at takke for god ro og orden, og generalforsamlingen erklæres hermed for afsluttet.

Albertslund den

_____________________                     _____________________                 ______________________

Formand, Steen Lyth                                 Dirigent, Finn Pedersen                     Referent, Helle Jensby