Vedtægter for antenneforeningen

Foreningens navn, hjemsted og formål

§1. Foreningens navn er: Antenneforeningen Albertslund Vest Afd. 1 Foreningens hjemsted er Albertslund kommune.

§2. Foreningens interesseområde er sammenfaldende med Grundejerfor­eningen Albertslund Vest Afd. 1, nemlig samtlige parcelhusgrunde beliggende på vejene Hvidager, Kongsager, Porsager og Randager.

§3. Foreningens formål er at eje og drive fællesantenneanlæg; for modtagning af radio- og fjernsynsprogrammer i det under § 2 nævnte område med de til enhver tid gældende bestemmelser, fastsat af de offentlige myndigheder for sådanne anlæg.

§4. Enhver som er tilsluttet foreningens fællesantenneanlæg, skal være medlem af foreningen. Enhver grundejer, som bor i foreningens forsyningsområde, jvnf. § 2, kan forlange at blive tilsluttet foreningens fællesantenneanlæg, mod at betale gældende tilslutningsafgift.
Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af en generalforsamling, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Såfremt et medlem ekskluderes, vil medlemmets tilslutning til anlægget blive afbrudt. En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.

Generalforsamlingen

§5. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

A. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, samme dag som grundejerforeningen afholder sin generalforsamling. Den indvarsles af bestyrelsen ved skriftlig meddelelse senest 14 dage før. Samtidig tilstilles medlemmerne det reviderede regnskab og forslag til budget for det kommende år.

Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende 7 punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Aflæggelse af regnskab.
 4. Fastsættelse af medlems-/tilslutningsafgift for kommende år.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter.
 7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 5, skal, med navns underskrift, tilstilles bestyrelsen eller et medlem heraf, senest 1. december.

B. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen såfremt den finder anledning dertil.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel såfremt mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt med motiveret dagsorden, begærer dette overfor bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftlig med 14 dages varsel. Bestyrelsen udarbejder og bekendtgør samtidig med indkaldelsen, dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling.

§6. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemsbidrag kan afgive stemme på generalforsamlingen. Hver tilsluttet grundejer tælles for et medlem og har således 1 stemme. Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over generalforsamlingerne.
Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for et og kun et, andet medlem. Fuldmagten skal afleveres til dirigenten straks efter dennes valg.

Ledelse

§7. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer.
Valget sker således, at formanden vælges først og særskilt hvert andet år. Kassereren vælges ligeledes først og særskilt hvert andet år. Alle valg er for 2 år.
På ulige årstal vælges formand og et bestyrelsesmedlem. På lige årstal vælges kasserer og et bestyrelsesmedlem. Grundejerforeningens bestyrelse udpeger hvert år et “født”medlem af bestyrelsen, der således totalt består af 5 personer.
Der vælges endvidere 2 bestyrelsessuppleanter, for 1 år ad gangen. Der vælges 2 revisorer, valgene er for 2 år ad gangen samt en revisorsuppleant for 1 år ad gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og tilsynsførende hvert år på første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen fastsætter evt. honorarer med generalforsamlingens godkendelse.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Ved stemmelighed udgør formandens stemme udslaget.
Bestyrelsen kan ikke forpligtige foreningens medlemmer udover det fastsatte medlemsbidrag.
Bestyrelsen er ansvarlig overfor P & T, samt lovgivningen i øvrigt.

Regnskab & økonomi

§8. Foreningens regnskabsår er perioden fra 1.11 til 31.10.
På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes medlemsbidraget for indeværende år.
Kassereren sørger for opkrævning af medlemsbidraget. Revision finder sted een gang årligt efter regnskabets afslutning.
Det reviderede regnskab og forslag til budget udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.
Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted når revisionen ønsker det.

Restancer

§9. Dersom et medlem ikke efter påkrav har indbetalt en ham påhvilende forpligtigelse til foreningens kasse, kan bestyrelsen lade medlemmets tilslutning til anlægget afbryde, samt overgive sagen til incasso.
Medlemmet er pligtig til at betale samtlige udgifter, der er en følge af den manglende indbetaling.

Almindelige bestemmelser

§10. Foreningen forestår driften af fællesantenneanlægget, samt hæfter med hele sin formue – og medlemmerne alene med deres indskud.
Den nye grundejer kan kun blive tilsluttet anlægget i overensstemmelse med de herfor foreskrevne regler.

§11. Såfremt et medlem af foreningen fraflytter, kan medlemskabet overdrages til den nye grundejer. Refusion af tilslutningsafgift og medlemsbidrag mellem fraflyttende og tilflyttende medlem er foreningen uvedkommende. Intet medlem har ved udtræden krav på nogen andel af foreningens formue og anlæg.

§12. Udmeldelse skal ske med mindst 3 måneders varsel med virkning fra kalenderårets udløb. Foreningen er ikke forpligtiget til, at tilbage betale medlemsbidrag eller tilslutningsafgift.

Vedligeholdelse og tekniske tilsyn.

§13. Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer eet medlem, der skal forestå vedligeholdelse af og føre teknisk tilsyn med fællesantenne­anlægget.
Den tilsynsførende er, overfor den øvrige bestyrelse, ansvarlig for, at fællesantenneanlægget vedligeholdes på forsvarlig måde, og at der foretages tilsyn og kontrol på anlægget. Den tilsynsførende modtager reklamationer fra brugerne over anlæggets funktion.
Den tilsynsførende indhenter tilbud fra firmaer på vedligeholdelse m.v.. Tilbuddet, der antages, skal være godkendt af den øvrige bestyrelse.
Den tilsynsførende kontrollerer at vedligehold sker som aftalt.

Ændringer og udvidelser.

§14. Følgende ændringer og udvidelser af fællesantenneanlægget må kun bringes til udførelse efter at være vedtaget af en generalforsamling.

 1. Ombygning af anlægget.
 2. Udvidelse af anlægget med flere TV/Radioprogrammer, hvis udvidelsen kræver ændring af anlægget.
 3. Udvidelse af anlægget med abonnenter ud over et tidligere godkendt omfang.
 4. Sammenlægning af anlægget med antenneanlæg tilhørende anden ejer eller antenneforening.
 5. Etablering af fælles signalforsyning med fællesantenneanlæg tilhørende anden ejer eller anden antenneforening.

Der skal i indkaldelsen til generalforsamlingen være redegjort for forslaget, der skal optræde som selvstændigt punkt på dagsordenen.

§15. Udgifter til fornyelse og andre afgifter ud over det normale årlige medlemsbidrag, skal ligesom medlemsbidraget indbetales på foreningens konto. Bestyrelsen skal fra installationsfirmaet begære genparter af endelige målerapporter med bilag til levering samtidig med, at målerapporten indsendes til Post & Telegrafvæsenet.

Foreningens ophør

§16. Foreningens virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges, eller hvis det besluttes, at foreningen skal indgå i en anden forening. Ophævelse af foreningen kan kun ske af en lovligt ind­varslet generalforsamling, hvor mindst 3/4 af medlemmerne stemmer for ophævelsen. Såfremt der ikke er fremmødt 3/4 af medlemmerne, skal ophævelse af foreningen vedtages med 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede, og der skal i så fald senest 30 dage efter afholdes en ekstraordinær generalforsamling, som indvarsles skriftligt med mindst 8 dages varsel, såfremt den ekstraordinære generalforsamling med mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede vedtager, at foreningen skal ophøre, er dette gældende uanset antallet af fremmødte.

Fortolkning

§17. Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen.

Vedtægtsændringer

§18. Nærværende vedtægter kan kun ændres af en generalforsamling, hvor mindst 3/4 af de fremmødte stemmer for ændringen. Ændringsforslag til vedtægterne skal i deres fulde ordlyd være anført i indkaldelsen til generalforsamlingen. Et eksemplar af de til enhver tid gældende vedtægter skal tilstilles foreningens medlemmer.
Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 9. Juni 1986 på Egelundsskolen i Albertslund.

Efter ordinær generalforsamling er foretaget:

1. Ændring tirsdag den 27. Januar 1987 i Herstedvester.
2. Ændring tirsdag den 26. Januar 1988 i Herstedvester.