FORMANDENS BERETNING VED GENERALFORSAMLINGEN DEN 24. JANUAR 2017

 

Kære grundejere

Vi har igen vendt det sidste kalenderblad i 2016 og måske taget hul på en hel ny en af slagsen, hvis da ikke også kalenderen er gået hen og blevet elektronisk. Det er blevet sidst i januar og vi er traditionen tro samlet i Herstedvester Forsamlingshus til grundejerforeningens årlige generalforsamling. Det er en stor glæde for bestyrelsen og jeg at se enhver af jer, som er mødt op. Forhåbentlig kommer I fordi det er en hyggelig tradition, hvor der er god mulighed for at høre om, hvad der sker i vores forening og boligområde og samtidig fordi, at I ønsker at være med til at præge debatten om forenings fremtid. En aften som i aften skulle også gerne være en god lejlighed til lige at hilse på naboen, bekendte fra vejen eller måske ”de nye”, som flyttede ind i 2016.

Større renovering på Hvidager og nye fortove

I begyndelsen af 2016 gik vi i gang med en større renovering af boligvejen – Hvidager 17-31. Vejen var, som jeg også nævnte sidste år, i særlig dårlig stand, hvorfor det krævede dels basinreparationer og opretning af kantsten, inden at der til slut kunne lægges et nyt slidlag på vejen. Også fortovet blev skiftet hele vejen rundt. Boligvejen er nu foreningens flotteste.

Vi havde også på Hvidager et hængeparti i forhold til renovering af stikvejen, som ligger overfor. Det fik vi også ordnet. Det bestod dels i at få skiftet den sidste del af det gamle fortov samt en asfaltkile på parkeringsarealet. Så skulle alt være godt – men det er det desværre ikke. Det har vist sig, at parkeringsbanen, efter at vores entreprenør har hævet kantstenen, nu mangler det nødvendige fald. Det er dels blevet påpeget af beboere, som har klaget, ligesom at Albertslund Kommune har været forbi for at besigtige forholdene. Det har alt sammen givet anledning til, at vi midt i december fremsendte en klage over det udførte arbejde og vi afventer nu svar fra Pankas. Jeg forventer, at sagen kommer til at versere et godt stykke tid ind i 2017, men noget må gøres og når vi hyrer en professionel entreprenør, er det vores forventning, at arbejdet bliver udført ordentligt.

Vi har også fortsat arbejdet med den løbende udskiftning af fortove dels på Porsager men også Randager, hvor det skete i forbindelse med udskiftning af fjernvarmerør.

Igen i år har problematikken omkring tilpasning af egen indkørsel i forbindelse med nyt fortov været rejst. Bestyrelsen har jo hidtil haft den holdning, at en evt. tilpasning var grundejerens ansvar, såvel som at den enkelte grundejer selv måtte afholde en eventuel udgift for tilpasning. Det mener vi stadig men har dog fundet anledning til at rejse sagen som et forslag på vores dagsorden således, at spørgsmålet kan blive afgjort ved en generalforsamlingsbeslutning.

Bestyrelsen forventer i 2017 at fortsætte med at udskifte flere af vores gamle fortove. Det er meget tiltrængt og flisernes levetid er for længst overskredet. Udsigten til at vi over de næste år må sætte fart på udskiftningen danner baggrund for, at vi foreslår en kontingentstigning. Jeg har i den forbindelse forhørt mig om, hvad kontingentet er i grundejerforeningerne omkring os. Det spænder fra ca. 900 kr. til 1.550. Man skal dog tage højde for, at foreningernes situation er ret forskellig og flere er slet ikke påbegyndt udskiftning af gamle fortove. For bestyrelsen og jeg handler det om, at vi skal sikre en god balance omkring foreningens økonomi. Vi skal have de nødvendige midler til forstående renoveringer men samtidig ikke være nogen opsparingsforening.

Hastighedsmålinger og parkering

Jeg nævnte sidste år, at kommunen ikke kunne finde frem til de hastighedsmålinger, som var foretaget dels på Randager men også Porsager. Efter min insisteren på at der var foretaget målinger, lykkedes det også kommunen at finde dem frem. Vi fik resultatet tilsendt og det har vist sig, at ca. 89% af den kørende trafik på Porsager overholder fartgrænsen og for Randager gælder det ca. 94 %. På den baggrund er det bestyrelsens skøn, at vi ikke har et stort problem med hastigheden på vores stamveje. Vi ved dog godt, at der af og til bliver kørt for hurtigt, hvorfor vi også gerne vil benytte en hver lejlighed til at minde om, at man bør køre efter forholdene og huske på, at der er tale om en boligvej. I samme anledning kontaktede jeg Albertslund Kommune og forespurgte til muligheden for at få sat et par kampagneskilte op ”tag toppen af farten”. Det var de med på og der kom skilt op ved indkørslen til Porsager og Randager.

Omkring parkering skal jeg erindre om, at selv om det i Albertslund Kommune er tilladt at parkere delvist på fortovet, skal dette ske på en sådan måde, at man ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet. Altså skal man kunne komme forbi eksempelvis med en barnevogn. Husk også at lokalplanen fastslår, at der til hver ejendom skal være 2 parkeringspladser. Brug dem gerne – de er til for det samme. Er der lokalt problemer omkring parkering, så tag en snak med din nabo, genbo eller hvem det nu måtte være. Samtale fremmer forståelsen.

I 2016 har vi haft flere problemer med ulovligt parkerede både og campingvogne. Sådanne må ikke parkeres på vores boligveje. De skal ind på egen matrikel eller flyttes til anden lokalitet. Jeg finder det endvidere beklageligt, at bestyrelsen i et enkelt tilfælde måtte gå så langt som til at politianmelde en ulovligt parkeret campingvogn. Men vores tålmodighed har også grænser og når vi har rettet henvendelse til en grundejer flere gange, forventer vi, at man får løst problemet fremfor blot at ignorere os. At skride til politianmeldelse må ikke blive presedens. Jeg håber og ønsker, at sådanne sager fremover kan løses igennem dialog.

Belysning

I løbet af 2016 lykkedes det endelig at få overdraget vores egen belysning – altså de små lamper på mellemstien – til kommunen. Det betyder dels, at vi nu kun afregner gadebelysning et sted. Nu finder man udgiften samlet på sin afregning af forbrugsudgifter sammen med afregningen af fjernvarme og renovation. I år har der været lidt forskellig opfattelse af, hvorvidt vores egen viceværtsordning stadig var gældende. Den er nu endelig opsagt, hvorfor der nu også kun er et sted at rette henvendelse ved defekte lamper – nemlig til kommunen. Jeg vil i den anledning gerne slå et slag for ”GIV ET PREJ”, som er en meget anvendelig app, som man nemt kan hente til sin telefon. Ser man en defekt lampe, kan man på under 1 minut indberette dette og det er min egen erfaring, at fejlen rettes inden for nogle få dage. Ved at indberette defekte lamper kan vi medvirke til, at fejlen hurtigt rettes og er der lys i lamperne, øger vi trygheden i vores boligområde.

Lys i lamperne var der så ikke i en længere periode på Hvidager og Kongsager. Området var mere eller mindre mørklagt i flere dage sidst på året. Kommunen har efterfølgende forklaret, at problematikken opstod i forbindelse med udskiftning af gadebelysningen på Herstedvestervej. I samme forbindelse skulle man også skifte nogle tændskabe, man da disse var i restordre, afventede man dette, hvilket angiveligt gav anledning til problemerne. Så jeg vidt jeg har forstået og som det også er fremgået af en artikel i Albertslund Posten, skulle alle problemerne nu være løst.

Ny affaldsordning

Den 1. oktober fik vi ny affaldsordning. Forud var gået en lang demokratisk proces. Vi har nu været i gang i ca. 4 måneder og det er mit indtryk, at de fleste børnesygdomme er overstået og at det grundlæggende fungerer meget godt. Vi har nok hver især gjort os nye erfaringer med vores affald. I min husstand er vi overrasket over mængden af plastikaffald. Ligesom at ikke forventede, at der var så meget madaffald, når vi i dagligdagen fokusere på at undgå madspild. I har sikkert også gjort jer jeres erfaringer. Pap er en udfordring og der er meget af den. Som det er nu, må vi indsamle pap i plastiksække og sætte ud til afhentning sammen med storskrald eller alternativt selv bringe det hen på genbrugspladsen.

Den nye ordning, hvor man selv skal bestille afhentning af haveaffald og storskrald, har i praksis vist sig at være noget bøvlet – særligt da det også kræver brug af Nem-id. Den gode nyhed er dog, at det pr. 1. februar er ændret og man kan nu bestille afhentning uden brug af Nem-id. Om vi helt kommer væk fra bestilling og igen blot kører med faste afhentningsdage, må tiden vise. Den problematik kigger man på i Brugergruppen, hvor vi er repræsenteret ved Pia Larsen. En grundejer har gjort opmærksom på det uhensigtsmæssige i flere forskellige afhentningsdage i forhold til haveaffald og storskrald. Jeg har derfor også bedt Pia bringe den problematik videre. Vi ønsker som minimum faste dage for afhentning, således at vi som tidligere kan opfordre vores medlemmer til først at sætte deres affald ud til vejen sidst på dagen forud for afhentningsdagen. Derved undgår vi, at der ganske ofte står affald fremme på boligvejene, hvilket jo på ingen måde forskønner vores boligområde.

Nu vi gik over til ny affaldsordning, har det også haft mit og foreningens fokus, om vi har fået en billigere affaldsordning, for som I måske ved, var den gamle nok Danmarks dyreste. Vi har fået en billigere affaldsløsning, hvilket vi med god grund kunne forvente. Når vi sorterer vores affald i flere fraktioner, har affaldet større værdi, ligesom at ændringerne i tømningsfrekvensen alt andet lige måtte medvirke til at få prisen ned. I 2017 skal vi betale en totalpris for renovation på 3.251 kr. De sidste par år har taksten ligget på godt 4.000 kr. Så med den nye ordning har vi fået en årlig besparelse på ca. 800 kr. Husk at kontakte Vestforbrændingens Kundeservice ved manglende afhentning eller andre problemer i forhold til affaldsordningen.

Snerydning

Vi har i år i lighed med tidligere år indgået en snerydningsaftale med Gitto´s Entreprenør og vi fortsætter med aftalen om, at de kører hos os, når de bliver kaldt ud af Albertslund Kommune. På baggrund af tidligere erfaringer har jeg igen indskærpet, at det er vigtigt for os, at der bliver ryddet godt ved vendepladserne, således at sneen bliver flyttet ud i begge sider og ikke ind i indkørslerne for enden af stikvejen. Ja, nogle gange kan man godt undres over, at det ikke er indlysende, men sådan er der så meget. Vi kan hjælpe vores entreprenør og optimere rydningen ved at undlade at parkere på vendepladserne i forbindelse med snefald. Jeg skal også indskærpe, at grundejerforeningens snerydning er en service, der ikke ændrer på, at det er den enkelte grundejer, som har rydningspligten. Er man i tvivl om sine forpligtelser, kan man læse mere om dette på Albertslund Kommunens hjemmeside.

Vejsyn

I lighed med tidligere år har bestyrelsen i 2016 lavet vejsyn, om end det var i en udgave, man passende kunne kalde ”light”. Jeg tror, at vi uddelte 25-30 sedler. Det var typisk hække eller anden beplantning, som trængte til en klipning. Der vil altid være mange meninger om hvilket niveau, der skal lægges i grundejerforingen, men for mig handler det primært om, at vi skal tilstræbe at lokalplanen overholdes og at eksempelvis vores nye fortove bliver vedligeholdt og passet.

Vi har i årets løb anmeldt en enkelt sag til Albertslund Kommune, hvor der også er givet et påbud til grundejeren. Det er altid uheldigt når noget sådan sker og derfor vil jeg også i dag gerne opfordre til, at man i forbindelse med om- og tilbygning, opførsel af andre bygninger som skur, drivhus, hønsehus eller lignende sikrer sig, at dette sker i overensstemmelse med gældende lovgivning og lokalplanen. Er der den mindste tvivl, bør man søge råd og vejledning hos kommunen.

Albertslund Kommune vil i løbet af 2017 fælde de gamle træer i venstre side af Kongsager og plante nye af samme slags som de, der står i højre side. Derved får vejen en flot og ensartet beplantning. På Randager er der fjernet en del træer i forbindelse med fjernvarmerenovering, som også skal erstattes. Vi er for tiden i dialog med kommunens gartner og vurderer sammen med ham, om også træerne på Randager står overfor en udskiftning, når nu vi skal i gang.

Ny hjemmeside, facebook og elektronisk post

I 2016 fik vores forening sammen med antenneforeningen ny hjemmeside. Da vi sidste år fik valgt Søren Mortensen ind i bestyrelsen var det med henblik på, at han skulle hjælpe os med denne opgave. Det er gået godt og sidder nogle af jer med gode idéer eller noget i savner, må I endelig tage en snak med Søren. En hjemmeside skal være dynamisk og opdateret, det vil vi eller måske snare Søren sikre også fremover. I forhold til facebook er det således, at vores side får flere og flere følgere. Vi bruger siden til hurtige opslag i form af små beskeder eller information og vi vil fortsat udvikle siden, der blandt andet godt kunne trænge til nogle flotte fotos. Er du ikke bruger af facebook, bliver du ikke snydt for informationerne. Det er nemlig således, at man på hjemmesiden kan se de seneste opslag fra facebook.

Vi er kommet langt men dog ikke i mål, når det handler om at gøre brug af smarte og billige løsninger i forhold til kommunikation mellem grundejerforeningen og dens medlemmer. I den forbindelse har bestyrelsen sat sig det mål, at vi pr. 1. januar 2018 vil kommunikere med vores medlemmer via mail. Vi har derfor den seneste tid gjort meget ud af at få jer til at tilmelde jer vores mailliste på hjemmesiden. Det fortsætter vi med i 2017 således, at vi får opdateret alle vores medlemmer med en mailadresse. Vi holder selvfølgelig stadig fast i, at man får en pamflet i sin postkasse, hvis man ikke gør brug af mail. Men det er vigtigt for os at få det registreret så giv gerne besked, hvis du/I ikke modtager elektronisk post. Indkaldelsen til generalforsamlingen i 2018 bliver første gang, hvor vi gør brug af de nye muligheder og det er mit skøn, at foreningen på den baggrund kan spare omkring 5.000 kr. årligt.

Indbrud, nabohjælp og hjertestarter

Den gode nyhed er, at det går rigtig godt med at nedbringe antallet af indbrud i vores boligområde. I 2014 havde vi 17 indbrud i 2015 faldt det til 12 og sidste år kom vi ned på 7. Et hvert indbrud er dog et for meget og nok har man måske en forsikring men hvad med arvestykker eller andet, som ikke kan erstattes. Lad os derfor fortsat hjælpe hinanden med at passe på vores boliger. Sørg for at have en aftale med en nabo, når I rejser på ferie og lad mig endnu engang reklamere lidt for nabohjælp.dk. En elektronisk platform, hvor man nemt kan invitere naboer ind i sit lille netværk. Her lægger man så sin ferieperiode ind og naboen får en sms eller mail og opfordres derved til at holde øje med den tomme bolig. Måske nabohjælp er vejen til at få indbrudstallet helt i bund? Jeg har lagt nogle nye brochure om nabohjælp på bordene – tag endelig en med hjem.

Jeg skal også nævne, at grundejerforeningen i 2016 støttede et projekt, der omhandler opsætning af en udendørs hjertestarter ved SuperBrugsen i Vestcentret. Som sponser har vi betalt 1.250 kr. og skulle det mod forventning ikke lykkes at indsamle de nødvendige midler, får vi beløbet retur.

 

Afslutning

Til slut vil jeg gerne sige en stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde og tak for den indsats i hver i sær bidrager med. I en grundejerforening af vores størrelse er det helt afgørende, at vi er flere til at løfte opgaverne. I sommers oplyste Helle Sloth, at hun ønskede at udtræde af bestyrelsen. Hun blev erstattet af vores suppleant Søren Mortensen. Der skal lyde en særlig tak til dig Steen, som nu stopper i bestyrelsen efter mange gode år. Du jo lagt din primære energi i antenneforeningen men alligevel også været et aktiv i grundejerforeningen, hvor vi på flere områder har kunnet trække på din viden og indsigt – så tak for det.

Herværende beretning vil tradition tro blive lagt op på foreningens hjemmeside, hvor den kan læses i sin helhed.

Tak for jeres opmærksomhed.