ANTENNEFORENINGEN ALBERTSLUND VEST AFD. 1

 

Formandens beretning ved generalforsamlingen 24. januar 2017

Vores medlemstal er det sidste år svundet lidt. Sidste år var vi 303 medlemmer. Ved dette årsskifte var vi 302 medlemmer.

Denne beretning har jeg givet følgende overskrifter:

 

Medlemskab

Pakkevalg

Kontingentbetaling

Signalpriser og kontingent

Skader og signalproblemer

TV-Signaler og muligheder

Bestyrelsen

 

Medlemskab

Der har de sidste år været politisk ønske om at ændre lovændringer mv. på TV-området.

I nogle boligområder har der været tvunget medlemskab og der er stadig antenneforeninger, hvori flertallet bestemmer over mindretallet ved valg af TV-pakke.

Lovændringerne går i retning af frihed til at vælge antenneforeninger fra, og større frihed til valg af tv-programmer. Det er forhold, som allerede eksisterer i vores forening.

 

Vi er i øjeblikket nødt til at bruge Yousee som leverandør, da andre leverandører er nødt til at levere til os via en parabol. Jeg håber fortsat, at der indenfor en overskuelig fremtid bliver mulighed for konkurrence mellem de store leverandører indenfor signalforsyning, på samme måde som der i dag er konkurrence indenfor el-markedet.

 

Pakkevalg

Som standard tilbyder foreningen valg mellem 3 størrelser tv-pakker. Skift mellem pakkerne kan af administrative grunde ske 1 gang årligt pr. 1. november.

 

Hidtil har foreningen omdelt blanketter i løbet af sommeren til brug ved pakkeskift. Der skulle senest 1. september afleveres en blanket i min postkasse om pakkeskift.

I sommers var første gang, at pakkeskift alene kunne foregår via vores hjemmeside.

De foregående år skiftede ca. 25 medlemmer årligt TV-pakke.

Da fristen for pakkevalg udløb 1.9.2016 havde kun 6 medlemmer ønsket at skifte.

Om dette lave antal pakkeskift skyldes den nye procedure eller om der er andre årsager, ved jeg ikke. Men det er bestyrelsens holdning, at vi fortsat gør hvad vi kan for at reducere de administrative byrder i forbindelse med at drive vores forening.

 

Tendensen er fortsat tydelig – flere og flere ønsker mindre signalpakker. Men 2/3 af medlemmerne modtager dog stadig den store tv-pakke. (205 fuldpakken – 18 mellempakken – 79 grundpakken)

 

Ved sidste generalforsamling blev det besluttet, at foreningen skulle afsøge mulighederne for at indgå en mere fleksibel aftale med vores signalleverandør.

 

Bestyrelsen har derfor hen over sommeren drøftet vores muligheder med Yousee. Nærmere herom senere.

 

Kontingentbetaling

Vi har i 2016 fortsat den mere håndfaste linje overfor medlemmer i restance. Lige som tidligere var der også i år personsammenfald med tidligere års restanter.

Uanset at vi i vores vedtægter har mandat til at lukke for signalet uden at give folk en påmindelse først, har vi i bestyrelsen valgt fortsat at gøre restanterne opmærksomme på deres mangel inden vi lukker for signalet. Men også i år måtte der en teknikker ud og afbryde et Tv-signal.

 

Signalpriser og kontingent

Også i år må bestyrelsen foreslå en stigning i kontingentet.

Kontingentstigningen skyldes stigninger i signalleverancen og stigning i udgifterne til Copydan. Ud over prisstigning på signalleverancen rammes vi af de sædvanlige pristalsreguleringer på vores øvrige udgifter.

Budgettet vil vores kasserer gennemgå, men jeg kan allerede nu røbe, at vi også i det kommende år vil kunne levere tv-signaler til en konkurrencedygtig pris.

 

Skader og signalproblemer

Yousee har gennem hele 2016 haft massive IT-problemer.

Jeg har det sidste år ikke kunne komme ind på Yousee’s foreningsside. Her har vi hidtil foretaget pakkeskift m.v. Men Yousee’s systemer har snart været nede i 1 år. Hen over efteråret og her omkring årsskiftet blev vi ramt af en lang række signalafbrydelser, Disse afbrydelser skyldes tydeligvis også IT-problemer hos Yousee.

 

Den mest spektakulære afbrydelse skete nytårsaften kort før Dronningens åbningstale.

Jeg har i forbindelse med disse signaludfald talt med flere medlemmer, som typisk var stærkt ophidset over situationen.

 

Jeg kan oplyse, at signalproblemer heller ikke i år skyldes fejl i vores anlæg. Yousee har tydeligvis store problemer med deres IT- og materielsikkerhed, og fejlene ligger i deres overordnede net.

 

Jeg kan ikke skaffe jer tv og internet i antennekablet, hvis ikke Yousee kan levere.

 

Mange har som jeg en smartphone med mobildataabonnement. Min smartphone brugte jeg som hotspot under udfaldene og jeg havde derfor internet og kunne således se tv på min computer.

Dem af jer, som er stærkt afhængige af fjernsynet eller internettet kan overveje tilsvarende backupsystemer.

 

Yousee har som erstatning – eller skal vi kalde det et plaster på såret – lukket op for en filmkanal januar måned ud, ligesom man via internettet kan se nogle film måneden ud.

 

 

TV-Signaler og muligheder

Ved sidste års generalforsamling varslede jeg den snarlige død over de analoge TV-kanaler. De forsvandt så i løbet af februar 2016.

På samme vis vil jeg nu varsle radiokanalernes bortvisning fra kabelnettet.

Vi har hidtil modtaget ca. 20 radiokanalerne i vores kabelnet. Indenfor få dage vil disse radiokanaler forsvinde. I vil herefter være henvist til at lytte til radio via en almindelig antenne.

 

Baggrunden for denne forringelse er, at der er stigende data-trafik på kabelnettet ligesom kvaliteten af TV-signalerne er steget. Derfor har Yousee fundet det nødvendigt at fjerne radiokanalerne fra kabelnettet.

 

Der sker løbende ændringer i signalerne. Hvis I en dag mangle en eller flere TV-kanaler kan det nemt være fordi der igen er lavet om på kanalerne.

Det sker igen inden længe og I fik derfor en seddel rundt sammen med indkaldelsen til denne generalforsamling, hvor I blev underrettet om at I skal genindlæse kanalerne i jeres TV, hvis I får ”sort skærm”.

 

I vores nuværende ordning kan man hos Yousee tilkøbe de ekstrakanaler vi hver især ønsker. En tilvalgt ekstrakanal kan ændres hver måned, så fleksibiliteten er stor ved køb af ekstrakanaler.

Disse tilvalg har naturligvis en pris, men har man kun behov for grundpakken og derudover alene ønsker sig nogle få andre kanaler bør man tilkøbe disse som ekstrakanaler. Men som sagt helt uden om vores forening. I kan læse mere herom på Yousee’s hjemmeside.

 

Bestyrelsen har et forslag til beslutning på generalforsamlingen som et særskilt punkt. Det går ud på at bemyndige bestyrelsen til at indgå en ny og mere fleksibel kontrakt med Yousee.

 

I øjeblikket betaler alle foreningens medlemmer for deres TV-pakker til foreningen, og afregner evt. tilvalgte TV-bokse, ekstrakanaler og internet m.v. direkte med Yousee.

 

Ved en ændret aftale med Yousee skal alle medlemmer af antenneforeningen betale Grundpakken til foreningen. Alle andre TV-pakker, tv-bokse, ekstrakanaler og internet m.v. skal afregnes af medlemmet selv til Yousee. En ny aftale vil således give medlemmerne mulighed for individuelt at ændre TV-pakkernes indhold, ligesom man kan skifte TV-pakke hver måned ved henvendelse til Yousee.

 

Jeg vil her kvittere for den store interesse, som I viste ved vores info-møde forleden på Herstedvester Skole om de muligheder som en ny kontrakt med Yousee giver. Ved infomødet deltog 80 personer. Det var langt mere end jeg havde turdet håbe på.

 

Bestyrelsen skal, som tidligere år, opfordre alle til hurtigst muligt at melde om ødelagte signalskabe. Erstatningsansvaret påhviler skadevolderen, og som vi vil gøre krav gældende overfor, hvis vi får mulighed for det. Jeg skal samtidig gøre opmærksom på at signalskabene er foreningens ejendom, hvorfor det ikke er tilladt at tilgå disse uden bestyrelsens sam­tykke uanset formål.

Vores kvarter er vokset godt til – mange af jer er gode til at beskære hække m.v. men ikke alle har blik for, at vores kabelanlæg skal serviceres løbende – også selv om at signalskabet står inde i hækken. Det er nødvendigt, at teknikere kan komme til ved de grønne signalskabe. Jeg skal derfor bede jer om hver især at kigge på jeres grønne signalskab og overveje om det er frit tilgængeligt, og om der er plads til at åbne skabet. Ellers bedes I gå i gang med grensaksen snarest ……

Vi her en serviceaftale på vores anlæg hos YouSee.
Den aftale dækker dog ikke en gartner til at klippe signaleskabene fri. Det er jeres egen opgave.

Skulle man opleve problemer med sit signal, skal man tager direkte kon­takt til Yousees driftsafdeling på tlf. 70704040 – åbningstiderne er hverdage: 08:00-20:00 – weekender: 10:00-20:00. Husk at op­give vores anlægsnummer, som er 159. Udbedring af signalforstyrrelser er kun om­kost­nings­frit for den enkelte, såfremt det er en fejl på det fælles net frem til for­de­lings­stan­de­ren. Udbedring af fejl efter fordelingsstanderen er for egen regning. Derfor bør man forinden kontakte naboer for at høre om de har et tilsvarende problem.

Informationerne om driftsstatus kan evt. findes på foreningens hjemmeside. Her Linkes til Yousees hjemmeside med driftstatus, som oftest oplyser om aktuelle fejl.

 

Ønsker I at købe ekstraydelser kan I rette henvendelse til Yousee kundeservice på telefon 70704040 for vejledning.

 

Bestyrelsesarbejdet
Vores hjemmeside fungerer sammen med grundejerforeningens hjemmeside på Vest1.dk. På hjemmesiden vil I kunne få svar på de fleste spørgsmål. Vores webmester Søren har i det forløbne år lavet en ny hjemmeside. Den gamle hjemmeside var god, men tiden går hurtigt i IT-verdenen, og den nye hjemmeside er efter min mening blevet endnu bedre.

I er velkomne til at ringe til bestyrelsen, men husk – vi reparerer hverken fjernsyn eller antenneanlæg. Fejl på vores fællesantenneanlæg skal som tidligere nævnt anmeldes til Yousee, som vi har en serviceaftale med.

 

Rin­ger man til et bestyrelsesmedlem som ikke træffes hjemme, så læg en besked hvis muligt. El­ler endnu bedre – skriv til os. Vi er alle i et eller andet omfang arbejdsramt, så forvent ikke at vi svarer samme dag.

 

Bestyrelsen har også sidste år valgt at medtage suppleanterne til vores bestyrelsesmøder. Det har givet en god kontinuitet i foreningens arbejde.

 

Jeg vil gerne sige bestyrelsen tak for et godt samarbejde i det forgangne år.

Jeg syntes vi har gode samarbejdsrelationer, og det har gjort det til en god oplevelse at være en del af vores forenings bestyrelse.

 

Jeg har nu været formand i vores antenneforening i 6 år. Det har været både interessant, sjovt og spændende. Men alting har en ende og som varslet ved sidste års generalforsamling genopstiller jeg ikke. Jeg syntes vi har en velfungerende forening, som jeg trygt vil overlade til min efterfølger.

 

Denne beretning vil om få dage kunne læses i sin helhed på vores hjemmeside.

P.b.v.

 

Steen Lyth

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *