hvidager-1500×300
kongsager-1500×300
porsager-1500×300
randager-1500×300

Grundejer- og Antenneforeningen

Albertslund Vest afd. 1

Tilmeld dig vores mailliste

Al kommunikation med medlemmerne foregår elektronisk.
Har man ikke PC vil du stadig kunne modtage information på papir.

YouSee informationer

Kontakt YouSee

YouSee kundeservice: 70 70 40 40

Oplys anlægsnummer: 159

Internet uden TV-pakke

Der er kommet en ny aftale, hvor du kan vælge internet uden at have TV-pakker hos YouSee

Nye TV-pakker

YouSee skifter ud i kanalerne i vores TV-pakker –  læs melding fra YouSee her

Velkommen til…

Foreningens interesseområde, som har eksisteret  siden midten af 60’erne, dækker de 4 veje, Hvidager, Kongsager, Porsager og Randager, ialt 363 parceller.

Albertslund Vest Afd. 1 er ikke kun en grundejerforening, men også en antenneforening.

Antenneforeningen tilbyder vores medlemmer frit pakkevalg fra YouSee, og tæller godt 300 medlemmer.

Vigtige informationer

En grundejers forpligtigelser!

Vi har lavet en side om dine forpligtigelser som grundejer

Nyheder fra Facebook

Vi bruger Facebook til at sende hurtige beskeder til alle medlemmer:

3 uger siden

Grundejerforeningen Albertslund Vest, afd. 1

Som nævnt i beretningen på generalforsamlingen er der behov for, at vi hjælper hinanden med at passe på de tomme boliger, når det er ferietid.

Nabohjælp
TYVEN ER IKKE PÅ SKIFERIE...

Er du og dine naboer klar til vinterferien?

Uge 7 er én af tyvens absolut foretrukne arbejdsuger, og ofte sker der lige så mange indbrud i vinterferien som i juleugen.

Hent Nabohjælps app og arrangér feriehjælp med naboerne - uanset, om du skal en tur ned ad pisterne eller holder skansen hjemme i nabolaget.

DEL gerne med dine venner og i nabolagets facebookgruppe, så flest muligt bliver klar til vinterferien!

Appen kan downloades i App Store: www.apple.com/dk/ios/app-store/ eller i Google Play: play.google.com/store
... Læs mereLæs mindre

Se på Facebook
·Del

FORMANDENS BERETNING VED GRUNDEJERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. JANUAR 2020

Kære grundejere

Endnu et år er gået og vi har taget hul på 2020. Traditionen tro er vi samlet som så mange gange før i Herstedvester Forsamlingshus til generalforsamling. Det er tid for, at vi i bestyrelsen redegør for foreningens virke i året, der er gået. Hvad fik vi udrettet og hvordan anvendte vi foreningens midler. Det og andet aktuelt information for jer grundejere skal
jeg komme nærmere ind på i min beretning.

Vi fortsatte i 2019 med renovering af vores fortove og er nu så langt, at arbejdet er afsluttet på Hvidager, Kongsager og Randager. Jeg ved godt, der er enkelte reklamationer, som er noteret og hvis de i nuværende stund ikke er rettet, vil der blive fulgt op på dette snarest.

Bestyrelsen lægger op til, at vi holder fast i den tidligere udmeldte plan om at fortsætte renoveringen således, at vi i 2020 får udskiftet alle de fortove på Porsager, som ikke tidligere er udskiftet. Det betyder, at vi har været hele foreningen rundt, når året rinder ud.

At udskifte alle vores fortove, som det er sket over de sidste 4-5 år, er naturligvis en stor udskrivning, men det var yderst tiltrængt og i en tid hvor renten er 0 % eller hvor der er risiko for, at vi skulle betale for at have midler stående i vores pengeinstitut, kunne vi næppe foretage os en klogere prioritering. Måden, hvorpå vi har gjort det – altså over flere år – har gjort, at vi kunne klare denne store renovering uden at det medførte store kontingent stigninger. Det bør vi glæde os over.

I årets løb fik vi også istandsat 3 af vores trekantsstykker på Porsager således, at det er ordnet forud for, at vi skal have udskiftet fortovene. Den gamle beplantning blev fjernet, der blev tilført ny muld og sat nye planter. Det pynter og bidrager til, at vores boligområde fremstår pænt. Det er bestyrelses forventning, at de grundejere, som bor ud mod et trekantsstykke, passer området. Det gælder såvel nye som gamle trekantsstykker og har været præcedens igennem mange år. Bestyrelsen vil løbende se på, om vi har flere stykker, som trænger til istandsættelse de kommende år.

På sidste generalforsamling var der flere, som klagede over høje træer herunder særligt kommunens høje træer. Disse sager fulgte jeg op på i foråret, hvor jeg sammen med kommunens folk og chefgartneren gik en tur i vores boligområde. Det er glædeligt, at problemerne nu er løst i form af strygning af piletræer på Grønningen ligesom at der et par andre steder er sket opstamning af træer i bæltet mellem områdestierne og enkelte matrikler. Det er dog ikke kun kommunens træer, som har givet anledning til problemer.

Som jeg nævnte sidste år, var der en verserende sag, som var anmeldt til kommunen, idet 2 træer i en have var til stor gene for en nabo. Bestyrelsen afgav på grundejerforeningens vegne høringssvar i sagen, som førte til at grundejeren fik påbud om at fælde det ene af de to træer. Senere på året kom en lignende sag frem og dér afventer vi stadig kommunens afgørelse.

Når det gælder problematikken om træer, er det lokalplanens bestemmelser, der regulerer området. I lokalplanen står der ”træer på den enkelte ejendom må ikke i størrelse og antal være til mere gene for naboer, end hvad der med rimelighed må forventes i et parcelhusområde og ”indenfor en afstand af 2 meter fra naboskel må der ikke placeres træer eller grådige vækster” og sidst skal nævnes, ”at kommunalbestyrelsen kan forlange træer nedskåret eller fældet, hvis det vurderes, at træer er til væsentlig gene for de omkringboende”. Så med undtagelse af 2 meter reglen i forhold til skel, beror de øvrige betragtninger på et skøn.

Det er ikke min vurdering, at store træer er et stort problem i vores forening om end vi nok har træer, som ikke længere egner sig til at stå i et parcelhusområde. Min opfordring skal altid være at begynde med en snak med din nabo, hvis man er generet af et træ – det gælder i øvrigt også i forhold til alle andre problematikker. Samtale fremmer forståelsen og bør altid gå forud for en anmeldelse til kommunen.

Husk i øvrigt, hvad jeg blev belært om på min gåtur med chefgartneren, at man aldrig må beskære en andens træ og herunder kommunens træ, før man har henvendt sig til træets ejer og bedt denne om gøre noget ved sagen.

I 2020 oplever vi desværre en markant stigning på vores udgifter til renovation. Prisen stiger godt 500 kr. og taksten ender på 3.676 kr. Den store stigning skyldes dels at Vestforbrændingen oplever stigende priser for afsætning af de genanvendelige fraktioner, ligesom Albertslund Kommune, sammen med de 4 andre kommuner vi arbejder sammen med om affaldsindsamling, har måtte hjemtage indsamlingen i et nyoprettet kommunalt selskab kaldet ”indsamling på tværs”. Dette er en udløber af, at den tidligere entreprenør opsagde den indgåede kontrakt, hvorved der blev skabt stor usikkerhed i forhold til forsyningssikkerheden.

Jeg skal love jer alle, at jeg vil være særdeles årvågen, når det gælder vores affaldstakster og gøre mit til at holde dem på et rimeligt niveau. Jeg ved også at vores næstformand Pia Larsen gør det samme, når hun deltager i Brugergruppen drøftelser om renovation. Min sidste bemærkninger om affalds- og renovation er, at jeg skal henlede opmærksomheden på, at affaldsbeholderne altid skal placeres på egen matrikel og gerne på en måde, hvor de i videst muligt omfang falder bedst ind i omgivelserne.

Som det er varslet fra Albertslund Kommune, overgår vi i 2026 til lavtemperaturfjernvarme. Det stiller krav til vores boliger. På 60grader.albertslund.dk kan man finde mere information og herunder få vejledning til energirenoveringer således, at boligen kan være klar til, at der skrues ned for fremløbstemperaturen. Energirenovering vil i langt de fleste tilfælde være en attraktiv og god investering særligt det lave renteniveau taget i betragtning.

Når det gælder energirenovering, skal man være opmærksom på muligheden for at få tilskud via energispareordningen. Søg mere information om dette inden, at du sætter gang i renoveringen og vær særlig opmærksom på, at muligheden for at få tilskud kun løber til og med 2020.

For ganske nylig modtog vi i vores postkasse information fra Albertslund Forsyning omhandlende TAO-ordning ”Tilslutnings Anlægs Overtagelse”, hvor man kan få installeret en ny og moderne fjernvarmeunit på en attraktiv lejeordning. TAO-ordningen fortsætter, men fra 2021 er det ikke længere muligt at søge tilskud til de nye radiatorventiler, som kræves i forbindelse med montering af et nyt TAO-anlæg.

I forhold til kommunens opkrævning af fjernvarme og renovation ændres dette fra 2021, hvorefter at betalingen sker i 12 rater modsat i dag, hvor vi betaler i 10 rater med betalingsfrie måneder i januar og februar.

Snevejr har vi de seneste år kun oplevet i meget begrænset omfang. Vi har dog fortsat vores samarbejde med vores entreprenør, som kommer og rydder vores veje ved snefald. Det skal dog understreges, at den rydning som grundejerforeningen forestår skal ses som en service og det ændrer ikke på, at selve rydningspligten ved snefald ligger hos den enkelte grundejer, det gælder også fortovene langs stamvejen og mellemstierne for enden af vores boligveje.

Det er også i vinterperioden, at vi særligt bemærker det, hvis vejbelysningen svigter, hvilket vi har været vidner til i forskelligt omfang. Kontakt gerne Forsyningen ved større nedbrud af flere gadelamper, således der hurtigst muligt kan rettes op på fejlen. Er der tale om enkelte lamper, der er gået ud, vil jeg anbefale at man gør brug af app´en GIV ET PRAJ, hvor man hurtigt og nemt kan melde fejl ind – også fejl og skader på kommunens veje og stier.

Det blev ikke i 2019 at byggeriet af seniorboliger på Stensmosegrunden blev sat i gang. Men grunden blev i løbet af foråret solgt til Propreco, hvorfor det må forventes, at byggeriet inden længe igangsættes. Grundejerforeningen er blevet hørt i forhold til navn til boligområdet. Udgangspunktet var, at man ønskede at give adressen Randager 1 og den nye bebyggelse eget vejnavn ”Stensmosegården”. I et høringssvar angav vi, at vi fandt at man skulle holde fast i Randager, i det numrene 1-15 var ledige – ligesom ”Stensmosegården” fejlagtigt kunne antages at ligge i nærheden af Stensmosevej, hvilket jo så ikke ville være tilfældet.

Kommunalbestyrelsen skal inden længe træffe afgørelse i sagen, der har været behandlet i miljø- og byudvalget, hvor der var opbakning til grundejerforeningens forslag om at holde fast i, at bebyggelsen fortsat skal hedde Randager. Er man interesseret i at vide mere om de kommende seniorboliger, som bliver lejeboliger i form af privatudlejning, kan man finde information på Fællesheden.dk.

I lighed med tidligere år har bestyrelsen også i årets løb lavet vejsyn, hvor vi kigger på vores boligområdes tilstand, ligesom vi ser på, hvorvidt den enkelte grundejer opfylder sin forpligtelser. I god tid forud sendte vi information ud, hvor det fremgik, at vi ville have fokus på - om hækken var klippet, så der var fri passage i hele fortovets og mellemstiernes bredde - om fortovet var renholdt for ukrudt og anden beplantning - om affaldsbeholderne stod på egen grund – om opsatte parabolantenner var monteret korrekt, således at øverste kant var max. 1.8 meter over niveau og sidst - om trekantsstykkerne blev vedligeholdt.

Vi delte opgaven i bestyrelsen og afleverede sedler til de grundejere, hvor vi skønnede, at der var behov for en indsats. Vi fortsætter med vejsyn i løbet af foråret, så tænk allerede nu på om hækken eller andre planter trænger til en kraftig beskæring, inden det hele igen bliver grønt og flot.

Når bestyrelsen laver vejsyn, gør vi det, fordi det er en opgave, der jf. vores vedtægter og lokalplanen er os pålagt. Det handler om at varetage fællesskabets interesser og dermed sikre, at vores boligområde til stadighed fremtræder pænt og attraktivt. Derfor tillader vi også at have den forventning til jer, at modtager man en seddel med opfordring til rette op på enkelte forhold, så brug energien på at løse opgaven og spar os gerne for kommentarer som ”at det var da ærgerligt, at der ikke var en plads på politiskolen”, for det var der jo faktisk til den af os, som havde et sådant ønske.

Vi oplever, at mange boliger skifter ejer i disse år og at der i den forbindelse sker større istandsættelser. Det er fuldt forståeligt, at man i en periode roder og har affald stående. Men trækker arbejdet ud over flere måneder, forventes det, at der løbende ryddes op og at byggeaffald køres væk. Tænk på din naboer og vær på den måde også med til at skabe et godt naboskab.

Også i år vil jeg benytte lejligheden til at gøre lidt ”reklame” for vores lokalplan. Husk at inden man begynder større renoveringsopgaver af sin bolig, opførsel af bygninger, skure, carport og lignende og herunder også opførsel at hegn bør man sikre sig, at det alt sammen sker inden for lokalplanens rammer. Lokalplanen sætter en overordnet og vigtig ramme for vores boligområde, så området til stadighed kan fremstå pænt og attraktivt, hvilket bør være i alles interesse. Lokalplanen kan tilgås fra vores hjemmeside.

Det er også værd at erindre om parkeringsreglerne i vores boligområde. Dels kræves der i lokalplanen, at hver matrikel har plads til to køretøjer - brug dem gerne. Dernæst fremgår det af parkeringsbekendtgørelsen for Albertslund Kommune, at tunge køretøjer over 3500 kg, autocampere, trailere og campingvogne ikke må parkeres i vores boligområde mellem kl. 19-07. Det skal jeg igen opfordre til, at man respekterer, alternativt vil en politianmeldelse kunne komme på tale.

Renoveringen af gårdhavehusene i den nordlige del af vores boligområde har medført en lang række af udfordringer – nok primært for de grundejere, som bor på Randager og særligt de lige numre. Først var det parkeringen, hvor håndværkere og arkitekter lukkede boligvejene til med alle deres biler. Dernæst var der problemer med varelevering til byggepladsen, dels alt for tidligt om morgenen og nogle gange levering fra Randager. Sidst har der været problemer med jordkørsel langs stien og skolevejen, der går mellem Vestcentret og Egelundsskolen.

I bestyrelsen har vi haft øje på alle disse problemer og særlig Kent Hansen har taget hånd om sagen og været i dialog med kommunen. Desværre har de været forbavsende passive, lige indtil det sidst på året lykkedes os at få dem ud og besigtige forholdene. Der var ikke givet tilladelse til jordkørsel på stien, ligesom der blev konstateret et større antal skader, som man nu har pålagt bygherre om at udbedre.

Renoveringen af gårdhavehusene har også givet bekymringer i forhold til, om det ville medføre en stigning af rotter i vores område, idet flere havde en sådan oplevelse. Pia Larsen har derfor været i kontakt med kommunens rottefænger, som kunne oplyse, at det ikke umiddelbart var tilfældet. Der var en mindre stigning af antal anmeldelser i forhold til sidste år men ikke noget særligt bemærkelsesværdigt.

Jeg vil dog gerne opfordre til, at man er opmærksom på, at fuglefoder tiltrækker rotter, og holder man høns bør man være opmærksom på, at rottesikre sin hønsegård. Der er god information om, hvordan man gør det, ligesom man finder andre gode råd til at undgå rotter på kommunens hjemmeside. Husk også at man har pligt til at straks at lave en anmeldelse til kommunen, hvis man ser en rotte. Det klares også via kommunens hjemmeside.

Hjertestarter redder liv og derfor er det glædeligt, at der nu også findes en hjertestarter tæt på de af vores grundejere, som bor i den sydlige del ned mod Roskildevej. Grundejerforeningen støttede i årets løb opsætningen af en hjertestarter ved Børnehuset Toftekær. Vi støttede sagen med et hovedsponsorat, der gælder for 5 år til en pris af 2.500 kr. plus moms.

Det betyder, at vi nu har adgang til en hjertestarter i syd ved det nævnte børnehus, en mod vest ved Hvedens Kvarter 10, som hænger ved ejendomskontoret og en i den nordlige ende, som hænger uden for Superbrugsen. Opsætning og drift af en hjertestarter i 5 år koster omkring 34.000 kr. så vores bidrag var blot et ud af mange.

I lighed med tidligere år har vi forespurgt Vestegnens Politi til
antallet af indbrud i vores boligområde og det var desværre aftenens lidt triste nyhed. I 2019 var der i alt 27 indbrud eller forsøg på indbrud hos os – fordelt jævnt på de 4 boligveje. Der er tale om en væsentlig stigning i forhold til 2018, hvor der var 17 anmeldelser og det sker vel at mærke i et år, hvor antallet af indbrud på landsplan var det laveste i 35 år.

Jeg husker også stadig, da vi for få år siden i flere år, lå på under 10 anmeldelser pr. år. Situation bør føre til, at vi igen sætter fokus på at hjælpe hinanden med at passe på vores boliger, når de står tomme. Jeg vil gerne opfordre til, at man tilmelder sig Nabohjælp, hvis man ikke allerede har gjort det. Med deres nye app, kan man nemt gøre sin nabohjælpere opmærksom på, at man er bortrejst. Husk også at hvis du ser noget mistænkeligt så kontakt straks Vestegnens Politi på 114 eller 112 alt efter situationen.

Bestyrelsen har i årets løb afholdt 4 bestyrelsesmøder – 1 hvert kvartal. Ud over det har vi været samlet til det årlige bestyrelsesarrangement. I år var vi den 22. juni på en interessant rundvisning på Christiansborg, hvor vi så gobelinerne, hvorefter vi spiste middag på restaurant Marv og Ben. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige stor tak til alle i bestyrelsen for indsatsen i årets løb. I bidrager hver især med jeres evner og tid og det gør, at vi sammen lykkes godt med at drive vores grundejerforening, så stor tak for det.

Skulle der være grundejere, som fejlagtigt ikke er tilmeldt vores mailliste, vil jeg gerne opfordre til, at I snarest gør dette på linket, som findes på vores hjemmeside Vest1.dk. Er man på Facebook kan man også passende følge grundejerforeningen dér. Vi deler af og til informationer såvel som råd og tips til boligejere eks. tips fra Bolius. Er man ikke på Facebook, kan man altid læse vores seneste 3 opslag på hjemmesiden.

Til slut vil jeg også gerne bringe en tak til jer medlemmer. Tak fordi I bakker op om vores forening – tak fordi I møder op en aften som i aften og fordi I med jeres indsats bidrager til, at vi i fællesskab kan fastholde vores boligområde attraktivt og pænt.

Denne beretning vil være tilgængelig på hjemmesiden i løbet af nogle dage sammen med referatet fra generalforsamlingen. Ligeledes vil beretningen blive delt på vores Facebook-side senere i aften. Tak for jeres opmærksomhed.
/Nils Jul Gjerlev, formand
... Læs mereLæs mindre

Se på Facebook
·Del

Hermed lidt info til medlemmerne af Antenneforeningen før Generalforsamlingen 2020.

Vi har fået flere henvendelser fra jer medlemmer om bl.a internet og Yousee.

Flere har foreslået at vi åbner op for levering af bredbånd via Fastspeed, således at man kan få 1000/100 Mbit til en god pris. Desværre er der flere udfordringer med dette, det ene er at vores anlæg ikke kan klare denne hastighed, medmindre vi opdater fra Docsis 3,0 til 3,1. Dette vil koste ca. kr. 800.000,00 som skal betales af medlemmerne. Det andet er at det vil medfører at vi stavnsbinder os til Yousee da Fastspeed ikke har samarbejdsaftaler med andre TV udbydere.

Flere mener at det er på tide at forlade Yousee, pga. deres manglende udvalg af Discovery kanaler.
Skal vi overveje at skifte til Stofa. ( Dette er blevet muligt, det har det ikke været før )

Tankerne er mange, så mød op på generalforsamling d. 28.01.2020 og lad os høre hvad du mener !

Der vil komme flere oplysninger om fordele og ulemper samt priser på generalforsamlingen.

Vel mødt, og på forhånd tak.
Med venlig hilsen

Kent Hansen
Formand
Antenneforeningen vest 1
... Læs mereLæs mindre

Se på Facebook
·Del

Tilmeld mailliste

For at kontakten til medlemmerne bliver hurtigere og billigere, ønsker vi at få din mailadresse.

Tilmeld din mailadresse nedenfor

Seneste nyt fra bestyrelsen

Invitation til borgermøde 29. april 2019

Albertslund kommune inviterer til borgermøde Som du kan læse i PDF så skal det handle om fremtidens Albertslund. Har du lyst til at deltage skal du af hensyn til forplejning tilmelde dig på: www.albertslund.dk/prægdinby Klik er for at læse folderen: Invitation til fremtidens Albertslund

Nabohjælp er mere end feriehjælp

I grundejerforeningen oplevede vi i 2018 en stigning i antallet af indbrud og også i 2019 har flere beboere haft ubudne gæster. Derfor har grundejerforeningens bestyrelse besluttet at lave en indsats, hvor vi bl.a. informerer om ”Nabohjælp”, som er en mulighed for aktivt at minimere risikoen for indbrud i ens hjem. P.t. er vi kun […]

Orientering til medlemmerne

Vedtagelser på generalforsamlingen i januar 2019 I disse to dokumenter fra Grundejerforeningen og fra Antenneforeningen kan du se, hvad der blev besluttet og valgt på generalforsamlingen.   Orientering fra Grundejerforeningen – klik her Orientering fra Antenneforeningen – klik her

Beretninger og referater – generalforsamling januar 2019

Kære medlemmer Tak for det fine fremmøde, den gode debat, de gode spørgsmål og den gode venlige tone. Som lovet:på generalforsamlingen ville vi hurtigst muligt lægge beretninger og referater på hjemmesiden. Så som lovet er her: Beretningen fra grundejerforeningens formand Referat fra grundejerforeningens generalforsamling Beretning fra Antenneforeningens formand Referat fra antenneforeningens generalforsamling

Albertslund i “gamle dage”